تجهیزات خدماتی گروه برق
« آزمایشگاه کیفیت توان (مکتب)»

 
اندازه گیری پارامترهای کیفیت توان (Power Quality Meter) 

ساخت کانادا ION, ION 7600 
کاربرد: اندازه گیری شاخص های کیفیت برق، ثبت طیف هارمونیکی جریان و ولتاژ، منحنی
تغییرات نامتعادلی ولتاژ و جریان، منحنی تغییرات توان اکتیو و راکتیو کل و منحنی تغییرات
 ضریب توان 

 
«آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی» 

 
 ◄ مدار 2 طبقه AC
ولتاژ نامي: up 200 kV/ قدرت نامی: up 5 kVA/ جريان نامی: up 25 mA / فركانس: up 50 Hz
درصد ولتاژ اتصال كوتاه ≈10
مدار 1 طبقه DC
ولتاژ نامي: up 140 kV / جريان نامي: up 13 mA / فركانس: up 50 Hz
مدار 1 طبقه ضربه (ایمپالس)
ولتاژ نامي: up 140 kV
حداكثر انرژي ذخيره شده با خازن: Cs: 100 J/ Cs = 10 nF / voltage efficiency Cs = 10 /
approx 90%
گوی های متغییر افقی و عمودی: جهت تعیین آستانه شکست ولتاژ و اندازه گیری دامنه ولتاژ ضربه
محفظه خلاء و فشار: جهت تعیین تاثیر خلاء و فشار بر روی جرقه الکترودهای مختلف و مشاهده
 پدیده کرونا
گوی پاشن: به همراه محفظه فشار و خلاء جهت بررسی ثابت ماندن ولتاژ شکست دی اکتریک
 با تغییرات فشار و فاصله بین الکترودها
محفظه روغن: ظرف تست روغن با الکترودهای نیمه کروی برای تعیین ولتاژ شکست عایقی روغن
 مطابق استاندارد
خدمات قابل ارائه: تست مقره جهت تعیین ولتاژ شکست عایقی مقره، تست روغن جهت تعیین
 ولتاژ شکست عایقی روغن، تاثیر نوع و شکل الکترودها در ولتاژهای AC & DC بر شکست
 الکتریکی، تست تخلیه در انواع گازها –قانون پاشن، بررسی پدیده کرونا با الکترودهای مختلف
 


تاریخ : جمعه 13 آذر 1394


مطالب مرتبط محتوای صفخه
دسترسی صفحه اصلی - [834]
پروژه ها - [957]
لیست قیمت تجهیزات - [3848]
مراحل درخواست انجام خدمات - [807]
اینترو - [1148]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [7037]
اهداف و چشم انداز - [2637]
مدیریت و کارکنان آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [3707]
راهنمای نحوه استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی - [11703]
اطلاعات تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [8343]
فرم درخواست آنالیز - [1673]
تجهیزات آزمایشگاه مرکزی - [11646]
تجهیزات خدماتی گروه زیست شناسی - [1225]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی - [1973]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی - [1152]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت تلفن: 31452096-041 - [1113]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای - [1128]
تجهیزات خدماتی گروه شیمی - [1374]
آزمایشگاه های شاخص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [1574]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه مکانیک سیالات - [3081]
تجهیزات خدماتی گروه عمران - [975]
خطا در پرداخت - [509]
پرداخت شد - [500]