مدیریت و کارکنان
تاریخ آخرین ویرایش: 1397/11/12
سمت نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلات تلفن مستقیم آدرس ایمیل
مدیریت دکتر بهزاد سلطانی دکتری تخصصی شیمی معدنی 04131452359 soltani@azaruniv.ac.ir
کارشناس سعیده نورشرق کارشناسی ارشد شیمی آلی 04131452190 - 04134327552 s.norsharg@yahoo.com